Algemene voorwaarden OnlineTegelGigant.nl

Definities

 1. OnlineTegelGigant.nl : OnlineTegelGigant B.V. , gevestigd te Zutphen onder kvk 81880936.
 2. Klant: degene met wie OnlineTegelGigant.nl een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: OnlineTegelGigant.nl en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens OnlineTegelGigant.nl.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 • Alle prijzen die OnlineTegelGigant.nl hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 • Alle prijzen op die OnlineTegelGigant.nl hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan OnlineTegelGigant.nl te allen tijde wijzigen. 
 • Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die OnlineTegelGigant.nl niet kon voorzien ten tijde van het doen van een aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 • De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters/modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen. 

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dat is OnlineTegelGigant.nl gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan OnlineTegelGigant.nl.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag OnlineTegelGigant.nl zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van OnlineTegelGigant.nl op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door OnlineTegelGigant.nl, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan OnlineTegelGigant.nl te betalen.

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is OnlineTegelGigant.nl gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten. 
 2. OnlineTegelGigant.nl roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke en elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan OnlineTegelGigant.nl, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 1. De bedenktijd van 30 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
 • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
 • zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
 • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
 • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@onlinetegelgigant.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van OnlineTegelGigant.nl, onlinetegelgigant.nl, kan worden gedownload. 
 2. De kosten voor retourneren zijn voor de klant en bedragen 49,95 euro.
 3. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal OnlineTegelGigant.nl deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan OnlineTegelGigant.nl heeft geretourneerd.
 4. Het melden van een retour dient te gebeuren binnen 30 dagen.
 5. De consument is verplicht om het product binnen 21 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan OnlineTegelGigant.nl, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 
 6. OnlineTegelGigant.nl stort het bedrag op rekening van klant binnen maximaal 14 dagen na aanmelden van het retour.
 7. Indien u gebruikt maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zog ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. OnlineTegelGigant.nl kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van OnlineTegelGigant.nl heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan OnlineTegelGigant.nl.
 3. OnlineTegelGigant.nl is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht. 

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan OnlineTegelGigant.nl te verrekenen met een vordering op OnlineTegelGigant.nl.

Eigendomsvoorbehoud

 1. OnlineTegelGigant.nl blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van OnlineTegelGigant.nl op grond van wat voor met OnlineTegelGigant.nl gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. Tot die tijd kan OnlineTegelGigant.nl zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bewaren.
 3. Indien OnlineTegelGigant.nl een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomt als ontbonden en heeft OnlineTegelGigant.nl het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij OnlineTegelGiant.nl, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft OnlineTegelGigant.nl het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan OnlineTegelGigant.nl kan tegenwerpen. 
 6. Indien de transporteur de bestelling op de vooraf bekend gemaakte bezorgdag niet kan bezorgen, zijn wij genoodzaakt om de bestelling opnieuw in te plannen. De extra kosten voor het inplannen van een nieuw bezorgmoment bedragen €49,95. Als er van tevoren is aangegeven dat de bestelling op een afgesproken plek mag worden bezorgd is het niet nodig om aanwezig te zijn op het bezorgadres.
 7. Iedere bestelling wordt geleverd tot je voordeur op de begane grond. Wanneer je in een appartement woont dan wordt de bestelling beneden tot aan het portiek gebracht. Producten die worden geleverd op een palletwagen worden niet altijd tot aan de eerste drempel geleverd. Een palletwagen is namelijk niet geschikt voor drempels en onverharde wegen. Het kan dus voorkomen dat we niet tot aan de voordeur kunnen bezorgen. Houd er rekening mee dat je zelf moet zorgen dat je bestelde producten op de juiste plaats komen.

Levertijd

 1. De door OnlineTegelGigant.nl opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van OnlineTegelGigant.nl.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij OnlineTegelGigant.nl niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets ander hebben afgesproken. 

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

De transportkosten zijn voor rekening van de klant en bedragen 49,95 euro per zending, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan OnlineTegelGigant.nl niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan OnlineTegelGigant.nl, bij gebreke waarvan OnlineTegelGigant.nl niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant. 

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. 
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Retourneren

 1. Retourneren is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 • het product is binnen 30 dagen na aankoop geretourneerd tegen overlegging van originele factuur. 
 • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
 • het product is nog niet gebruikt
 1. Afgeprijsde artikelen, op maat gemaakt of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.
 2. Samples zijn uitgesloten van retouren 

Vrijwaring

De klant vrijwaart OnlineTegelGigant.nl tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door OnlineTegelGigant.nl geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door OnlineTegelGigant.nl geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant OnlineTegelGigant.nl daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen OnlineTegelGigant.nl uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat OnlineTegelGigant.nl in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval toe leiden dat OnlineTegelGigant.nl gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 
 7. Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@onlinetegelgigant.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan OnlineTegelGigant.nl.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling OnlineTegelGigant.nl ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als OnlineTegelGigant.nl een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder

van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van de overeenkomst aan OnlineTegelGigant.nl verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid OnlineTegelGigant.nl

 1. OnlineTegelGigant.nl is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 
 2. Indien OnlineTegelGigant.nl aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.
 3. OnlineTegelGigant.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien OnlineTegelGigant.nl aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van OnlineTegelGigant.nl vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer OnlineTegelGigant.nl toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkomingen, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door OnlineTegelGigant.nl niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat OnlineTegelGigant.nl in verzuim is. 
 3. OnlineTegelGigant.nl heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien OnlineTegelGigant.nl kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van OnlineTegelGigant.nl in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan OnlineTegelGigant.nl kan worden toegerekend in een van de wil van OnlineTegelGigant.nl onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van OnlineTegelGigant.nl kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordat waardoor OnlineTegelGigant.nl 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat OnlineTegelGigant.nl er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. OnlineTegelGigant.nl is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet. 

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodige blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. OnlineTegelGigant.nl is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal OnlineTegelGigant.nl zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van OnlineTegelGigant.nl.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikele 3:83, tweede lid, Burgerlijke Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig over vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat OnlineTegelGigant.nl bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar OnlineTegelGigant.nl is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Versie 8 november 2022